Szukaj
Close this search box.

Badanie ADOS 2

Prowadzący

Aleksandra Białek

psycholog, psychoterapeuta

Badanie ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition) to uznane na świecie narzędzie do oceny i diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Badanie ADOS-2 jest przeprowadzane przez specjalistów posiadających odpowiednie doświadczenie i szkolenie z zakresu diagnostyki ASD. Zwykle badanie jest częścią szerszego procesu diagnostycznego obejmującego wywiady z rodzicami/opiekunami, obserwacje w naturalnych środowiskach oraz inne metody oceny.

Przebieg badania

 • wywiad
 • badanie
 • omówienie
 • pisemne podsumowanie
 1. Obejmuje pięć modułów: Każdy moduł jest dostosowany do indywidualnego poziomu rozwoju i wieku badanej osoby, co pozwala na efektywną ocenę zarówno dzieci, jak i dorosłych z różnymi poziomami funkcjonowania.

 2. Uwzględnia szeroki zakres umiejętności komunikacyjnych i społecznych: ADOS-2 ocenia zarówno werbalne, jak i niewerbalne zachowania, dostarczając w ten sposób holistyczny obraz funkcjonowania badanej osoby.

 3. Oparty na obserwacji bezpośredniej: ADOS-2 wykorzystuje standardyzowane zadania i aktywności, które są prezentowane przez diagnostę w kontrolowanym środowisku, umożliwiając dokładną ocenę zachowań związanych z ASD.
 4. Diagnoza oparta na danych empirycznych: Wyniki badania ADOS-2 są analizowane w oparciu o normy i próg diagnostyczny, co pozwala na obiektywną i rzetelną diagnozę ASD.

A. Nieprawidłowy lub upośledzony rozwój wyraźnie widoczny przed 3 rokiem życia w co najmniej jednym z następujących obszarów:

1. Rozumienie i ekspresja językowa używane w społecznym porozumiewaniu się,
2. Rozwój wybiórczego przywiązania społecznego lub wzajemnych interakcji społecznych
3. Zabawa funkcjonalna lub symboliczna.

​B. Łącznie musi wystąpić co najmniej sześć objawów spośród wymienionych w punktach 1, 2 i 3, przy czym co najmniej dwa z punktu 1 i po co najmniej jednym z punktów 2 i 3:

1. Jakościowe nieprawidłowości wzajemnych interakcji społecznych, manifestujące się w co najmniej dwóch z następujących obszarów:

 1. niedostateczne wykorzystywanie kontaktu wzrokowego, wyrazu twarzy, postawy ciała i gestów do odpowiedniego regulowania interakcji społecznych,
 2. niedostateczny (adekwatnie do wieku umysłowego i pomimo licznych okazji) rozwój związków rówieśniczych, obejmujących wzajemne współdzielenie zainteresowań, aktywności i emocji,
 3. brak odwzajemniania społeczno-emocjonalnego, przejawiający się upośledzeniem lub odmiennością reagowania na emocje innych osób; lub brak modulowania zachowania odpowiednio do społecznego kontekstu; lub słaba integracja zachowań społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych,
 4. brak spontanicznej potrzeby dzielenia z innymi osobami radości, zainteresowań lub osiągnięć (np. brak pokazywania, przynoszenia lub wskazywania innym ludziom przedmiotów osobistego zainteresowania).

2. Jakościowe nieprawidłowości w porozumiewaniu się, manifestujące się w co najmniej jednym z następujących obszarów:

 1. opóźnienie lub całkowity brak rozwoju języka mówionego, które nie wiążą się z próbą kompensowania za pomocą gestów lub mimiki jako alternatywnego sposobu porozumiewania się (często poprzedzane przez brak komunikatywnego gaworzenia),
 2. względny niedostatek inicjatyw i wytrwałości w podejmowaniu wymiany konwersacyjnej (na jakimkolwiek występującym poziomie umiejętności językowych), w której zachodzą zwrotne reakcje na komunikaty innej osoby,
 3. stereotypowe i powtarzające się, idiosynkratyczne wykorzystywanie słów i wyrażeń,
 4. brak spontanicznej różnorodności zabawy w udawanie (,,na niby”) lub zabawy naśladującej role społeczne.

3. Ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowania, zainteresowań i aktywności przejawiane w co najmniej jednym z następujących obszarów:

a. pochłonięcie jednym lub liczniejszymi stereotypowymi zainteresowaniami o nieprawidłowej treści i zogniskowaniu, lub jednym lub więcej zainteresowaniami nieprawidłowymi z powodu swej intensywności i ograniczenia, a nie z powodu treści i zogniskowania,
b. wyraziście kompulsywne przywiązanie do specyficznych, niefunkcjonalnych czynności rutynowych i zrytualizowanych,
c. stereotypowe i powtarzające się manieryzmy ruchowe, obejmujące stukanie bądź kręcenie palcami; lub złożone ruchy całego ciała,
d. koncentracja na cząstkowych lub niefunkcjonalnych właściwościach przedmiotów służących do zabawy (jak np. ich zapach, odczuwanie powierzchni, powodowanego hałasu lub wibracji).

C. Obrazu klinicznego nie można wyjaśnić innymi objawami całościowych zaburzeń rozwojowych, specyficznymi rozwojowymi zaburzeniami rozumienia języka z wtórnymi trudnościami społeczno-emocjonalnymi, reaktywnymi zaburzeniami przywiązania ani zaburzeniem selektywności przywiązania, upośledzeniem umysłowym z pewnymi cechami zaburzeń emocji i zachowania, schizofrenią o niezwykle wczesnym początku, ani zespołem Retta.